The miracles of science™

Velg en industrigren


Plantevern

Kopi & falske produkter

Kopiprodukter av dårlig kvalitet

Kopi-sulfonylureaprodukter oppfyller sjelden minimumskrav til kvalitet

Hvorfor er kopi- sulfonylureaprodukter problematiske? 

Når patentene på plantevernmidler utløper introduseres kopiprodukter (også kaldt generiske eller me-too produkter) ofte kort tid etter på i markedet helt lovlig etter godkjennelse hos de relevante myndigheter. I mange land er en godkjennelse dessverre ikke en garanti for kvalitet, da flere distributører/forhandlere, som tilbyr kopiprodukter kjøper dem fra forskjellige produsenter eller mellomhandlere, som varierer fra år til år avhengig av prisen. Disse ”billige” kopiprodukter er ofte av variabel kvalitet og møter ikke internasjonale kvalitetskriterier (FAO spesifikasjoner), som er gjeldende i alle EU-land.


Sulfonylureamidler også kaldt ”lovdosemidler” kan generelt ikke grupperes med andre generiske plantevernmidler slik som glyfosat, fenoksysyre eller trifluralin, da de er effektive i meget lave doseringer. Selv små konsentrasjoner av forurensende stoffer kan derfor ha stor betydning for virkningen av produktet, samt dets effekter på miljø og sunnhet. Blir kopiproduktet framstilt i et anlegg med dårlig prosesskontroll vil produktet ofte inneholde andre sulfonylureaer med annen selektivitetsprofil noe som kan skade kulturen eller til og med etterfølgende kultur.

Figur 1: Forskjeller i effektivitet mellom produkt av høy kvalitet (Titus 25% WG formulering) og 20% WG kopipreparat av dårlig kvalitet. Samme mengde aktivt stoff brukt i forsøket.

Den økonomiske gevinst man vinner ved å bruke kopiprodukter er ofte forholdsvis begrenset i forhold til de risikoer, man løper ved å bruke produkter av dårlig kvalitet. En gjennomsnittlig besparelse på ca. 10 % ved kjøp av kopierte plantevernmidler kan bety et tap på alt fra 0 kr./daa og opp til 1.200 kr./daa i korn hvis åkeren i verste fall totalt nedvisnes som konsekvens av forurensing med andre aktive stoffer.

Eksempler på mulige risikoer og konsekvenser ved bruk av sulfonylurea kopi-preparater av dårlig kvalitet kan være:

  • Uakseptable skader på kulturen
  • Redusert virkning på skadegjøreren (se figur 1)
  • Toksiske urenheter som kan påvirke sunnhet og miljø
  • Kontaminering (forurensing) med ukjente urenheter
  • Kontaminering med andre aktive stoffer (f.eks. SU’er)
  • Feil innhold av det aktive stoff (Figur 2)
  • Uakseptable fysiske egenskaper
  • Dårlig support av produktet
  • Ingen erstatning ved skader
  • Skader omdømmet av godkjente produkter

De omtalte risikoer og konsekvenser ved kopiprodukter av dårlig kvalitet kan lede til manglende tillit til sulfunylurea-produkter og til offentlige bekymringer omkring matvaresikkerhet.

Kopi- sulfunylureaprodukter oppfyller sjelden internasjonale minimumskrav til kvalitet

Siden 1994 har DuPont uført detaljerte analyser på alle kopi-sulfunylureaprodukter på markedet for å identifisere potensiell risiko assosiert med bruk av disse produkter. Totalt er det blitt analysert 274 forskjellige produkter fra både store globale produsenter og mindre lokale produsenter av kopi-sulfonylureaprodukter (2005-tall). Tendensene er klare, hovedparten av produktene overholder ikke de internasjonale minimumskrav til innhold av aktivt stoff, som vist i figur 2 for 10% tribenuron-methyl produkter.

 

Figur 2: Den reelle styrke av tribenuron-methyl i generiske produkter er ofte mye mindre enn spesifisert på etiketten og ikke i overensstemmelse med FAO’s spesifikasjoner. Ifølge FAO’s spesifikasjon skal innholdet av det aktive stoff i en 10 WP formulering befinne seg i intervallet 9% til 11%.

 

Dessuten oppfyller ikke nesten 100 % av alle registrerte tribenuron-methyl- og 73% av metsulfuron-methyl kopipreparater DuPont har analysert, de minimums-kvalitetskriterier (FAO spesifikasjoner) for urenheter, som internasjonalt er vedtatt for hhv. tribenuron-methyl og metsulfuron-methyl. Totalt sett viser Duponts overvåking av kopiprodukter at opp mot 79% av alle sulfonylureapreparater introdusert på markedet ikke kan oppfylle minimumskravene med hensyn til renhet og innhold av aktivt stoff, se tabell 1.

 

Tabel 1: Sulfonylurea-kopipreparater har problemer med å overholde internasjonale minimums-kvalitetskriterier (FAO Spesifikasjoner). Resultat av Duponts analyseprogram for generiske produkter (1994 – 2005).

Kopiprodukt innsamlet og analysert

(Aktiv ingrediens)

Antall prøver analysert

Prosent av prøver forurenset med >100 ppm SU

Prosent av prøver med urenheter forskjellig fra DuPont sulfonylurea- produkter (>0.1%)

(Kjent/ukjent)

Bensulfuron-methyl*

45

38

86

Chlorimuron-ethyl

14

79

100

Chlorsulfuron*

58

31

47

Metsulfuron-methyl*

81

50

73

Nicosulfuron

2

50

50

Rimsulfuron

5

40

100

Sulfometuron-methyl

5

40

60

Triflusulfuron-methyl

5

20

100

Tribenuron-methyl*

59

64

97

TOTAL

274

46

79

 

Hovedkonklusjonen av Duponts overvåkingsprogram av kopiprodukter er, at bestemmelse av % aktivt stoff ikke er nok til å bekrefte kvaliteten av produkter. Kjente og ukjente urenheter som kan føre til helse- eller miljømessige effekter bør også identifiseres og testes for å vise at produktet er sikkert å bruke. Dessuten viser våre undersøkelser ofte, at det produkt som er registrert hos myndighetene ikke er det samme produkt som det som rent faktisk selges. Som eksempel kan nevnes en sak fra UK sommeren 2006 hvor en global produsent registrerte et produkt som oppfylte FAO’s spesifikasjoner, men rent faktisk solgte kopimetsulfuronmethyl-produkter utenfor FAO’s spesifikasjoner med ukjente urenheter i signifikant antall og konsentrasjoner. Ingen toksikologiske eller økotoksikologiske undersøkelser er foretatt på disse urenheter og det er derfor uvisst om produktet er sikkert å bruke for den som sprøyter, miljøet eller forbrukeren.