The miracles of science™

Välj en industri


Växtskydd

Miljö och livsmedelssäkerhet

DuPonts lokala miljö- och kvalitetsarbete ingår i
DuPont Quality Program.
 
Huvudområdena är mätning av resthalter i ytvatten samt i grödor.
DuPont har i samarbetre med AnalyCen i Lidköping utvecklat ett analyssystem som med den s.k LC-MS-MS metoden snabbt och med hög precision kan analysera resthalter i mycket låga koncentrationer.
Kravet att ta fram resthaltsresultat av kommersiella och redan registrerade växtskyddsmedel kan antas öka framöver i takt med att kraven från myndigheter och livsmdelsindustrin kommer att skärpas. Pådrivande i denna process är bland annatnya EU direktiv (ramvatten direktiv) samt nya standards inom livsmedelssäkerhet (ISO 22 000).
 
Mätning av rest halter ytvatten (diken, dräneringssystem)
Detta arbete har DuPont sedan 1998 bedrivit tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.
Resultaten för degångna 9 åren kommer att publiceras här på denna hemsida 1 februari.
 
Mätning av resthalter i grödor
DuPont arbetar med pilotprojekt för att utveckla ett system för s.k agro HACCP med inriktning på att ta fram en robust metod föratt mäta resthalter i spannmål och potatis avseende de växtskyddsmedel som vi marknadsför. Dessa system ska utvecklas så att de kan ingå i de standards som livsmedelsindutrin kan komma att ställa som ett resultyat av den riskanalys som de kommer att göra och som kan komma att även omfatta bekämpningsmedel. Principerna för detta som system, som DuPontutvecklar tillsammans med spannmåls- och foderföretag samt SLU (Alnarp), är beskrivna i bilagda artikel .
För ytterligare information kontakta Göran Magnusson