The miracles of science™

Kies een Sector


Milieu

Het moederbedrijf DuPont heeft zichzelf vergaande milieudoelstellingen gesteld die vóór het jaar 2015 moeten zijn gehaald. Ook in Nederland werkt DuPont voordurend aan maatregelen die het milieu ten goede komen. De emissies naar water en lucht worden gemeten en geregistreerd zoals overeengekomen met de overheid. Over alle milieuaspecten wordt jaarlijks in het milieujaarverslag aan de overheid gerapporteerd.

Lucht
De emissies van vluchtige organische stoffen, broeikasgassen en stoffen die de ozonlaag aantasten, zijn door de vooruitstrevende milieuaanpak sterk gereduceerd. Eind jaren negentig is bij voorbeeld bij de Fluorproductsfabriek een zogenaamde Thermal Converter geïnstalleerd. In deze nageschakelde verbrandingsoven worden gefluorideerde stoffen omgezet in verkoopbaar waterstoffluoride dat onder meer gebruikt wordt voor de fabricage van tandpasta. De luchtemissies blijven alle binnen de maximaal toegestane grenzen.

Water
Sinds eind jaren 50 van de vorige eeuw – toen DuPont in Dordrecht begon – zijn er waterzuiveringinstallaties aanwezig. Hierin worden volgens stand der techniek de biologisch afbreekbare verbindingen gezuiverd. Op dit moment wordt gewerkt aan samenwerking met het Waterschap Hollandse Delta om een groot deel van de afvalwaterstromen op de rioolwaterzuivering in Dordrecht te behandelen.

De hoeveelheid niet biologisch afbreekbare verbindingen, zoals zouten (chloriden/fluoriden), die op de rivier wordt geloosd, is de afgelopen jaren afgenomen. Bij de Fluorproductsfabriek is in 2005 een nieuwe aanvullende waterzuivering geïnstalleerd op basis van vacuümfiltratie en koolstofbedden. Op deze faciliteiten worden in de toekomst meerdere stromen aangesloten. Na deze zuivering vindt ook nog een biologische behandeling plaats.

Afval
Door het treffen van bronmaatregelen wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er afval ontstaat. Het afval wordt gescheiden ingezameld en doelmatig behandeld. Eerst wordt nagegaan of hergebruik of nuttige toepassing mogelijk zijn. Pas als dat niet mogelijk blijkt, zal tot verbranding worden overgegaan. Pals laatste optie wordt storten overwogen. Uiteraard wordt daarbij steeds voldaan aan de wettelijke voorschriften.

Bodem
Op alle plaatsen waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden, zijn bodembeschermende maatregelen getroffen die voldoen aan de Nederlandse richtlijn bodembescherming. De historische bodem/grondwatervervuiling wordt door middel van een grondwaterbeheerssysteem gezuiverd. Het gezuiverde water wordt gebruikt als koelwater voor één van de koeltorens op het terrein in Dordrecht.

Energie
Voor de energieopwekking wordt gebruik gemaakt van twee warmtekrachtcentrales, die naast elektriciteit ook stoom leveren. Onderzoek in 2000 en 2004 in het kader van het Benchmark Energieconvenant heeft aangetoond dat DuPont zeer efficiënt met zijn energie omgaat en tot de wereldtop behoort. De elektriciteit die DuPont in Dordrecht opwekt, wordt voor een deel teruggeleverd aan het openbare net.

Hinder (geluid/geur)
De activiteiten van DuPont in Dordrecht zijn in de loop der jaren aanzienlijk uitgebreid. Toch is het bedrijf steeds in staat zich te kunnen houden aan de geluidsvoorschriften uit de vergunning. Structurele geluid- en geurklachten van omwonenden doen zich niet voor. De geluidproductie van de aanwezige apparatuur wordt als stand der techniek beschouwd. De processen spelen zich af binnen gesloten systemen. De bestaande luchtemissies veroorzaken geen geurhinder naar de omgeving.

ISO certificatie
DuPont Dordrecht is een ISO 14001 gecertificeerd bedrijf. Hieronder kunt u het certificaat downloaden:
ISO 14001 (pdf)