The miracles of science™

Select Industry


2011 ASEAN Media Forum

Play Safety in School for the 2nd year
โครงการสนามเด็กเล่นปลอดภัยในโรงเรียน ปีที่สอง

Thailand, June 21, 2007

บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์สนับสนุนโรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จัดทำสนามเด็กเล่นปลอดภัยในโรงเรียน โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้

  1. นำเสนอการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสนามเด็กเล่นในโรงเรียนก่อนทำโครงการ
  2. เสนอแนวทางและการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้น
  3. เสนอแนวทางและการดูแลสนามเด็กเล่นให้ปลอดภัย
  4. แสดงผลเปรียบเทียบการบาดเจ็บและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลังทำโครงการ
  5. วิธีสร้างการรับรู้และความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยแก่ครูหรือผู้ดูแลเด็ก ขณะเล่น
  6. การสื่อสารกับเด็ก เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและอุบัติเหตุจากการเล่นในสนาม
  7. ต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น
  8. ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550 ถึงเดือนตุลาคม 2550

โรงเรียนที่สนใจส่งโครงการ ให้จัดทำเอกสารเสนอโครงการโดยมีรายละเอียดประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

ส่งข้อเสนอโครงการ พร้อมสำเนา รวม 3 ชุดมายัง :
ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์
บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 6-7 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์, ออล ซีซันส์ เพลส
87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

วงเล็บมุมซอง “โครงการจัดทำสนามเด็กเล่นปลอดภัยในโรงเรียน ปีที่สอง”
หรือทางอีเมล์ panklai.kusumaporn@tha.dupont.com
Taratikun.suntaree@tha.dupont.com

หมดเขตส่งโครงการวันที่ 17 สิงหาคม 2550
ประกาศผลโครงการที่ได้รับอนุมัติวันที่ 14 กันยายน 2550