The miracles of science™

Select Industry


DuPont Vietnam Media Center

Các Nguồn tài liệu về Diễn Đàn Báo Chí Toàn Cầu 2010

Tiểu sử các Lãnh Đạo

Ellen J. Kullman


Ellen J. Kullman
Chair of the Board & Chief Executive Officer
James C. Borel James C. Borel
Executive Vice President
James C. Collins James C. Collins
President – DuPont Crop Protection
Thomas M. Connelly Thomas M. Connelly, Jr.
Executive Vice President & Chief Innovation Officer 
Nicholas C. Fanandakis Nicholas C. Fanandakis
Executive Vice President and Chief Financial Officer 
Linda J. Fisher Linda J. Fisher
VP - DuPont Safety, Health & Environment,
Chief Sustainability Officer 
Karen A. Fletcher Karen A. Fletcher
Vice President - DuPont Investor Relations
Douglas W. Muzyka Douglas W. Muzyka
Senior VP and Chief Science & Technology Officer
Paul E. Schickler Paul E. Schickler
President - Pioneer Hi-Bred
Paul E. Schickler Gary W. Spitzer
President – DuPont Chemicals & Fluoroproducts
Paul E. Schickler Mark P. Vergnano
Executive Vice President